Sint Jozef Parochie

Rozenkrans

Bidden met Maria, de moeder van de Heer

De oorsprong van de Rozenkrans gaat terug tot het jaar 800 maar het gebed is in de loop van de tijd veranderd tot de manier waarop we het nu bidden. De Rozenkrans nodigt ons uit om over het leven van Jezus en de heilige Maria na te denken. Alleen of samen kunnen we ons gebed aanbieden aan Maria en  voor allerlei intenties bidden waarin we om de bemiddeling  van Onze Moeder vragen.

De Rozenkrans in zijn huidige vorm gaf Maria aan de Heilige Dominicus Guzmán in 1214. Zij gaf het hem om tegen de ketters en zondaars van die tijd te vechten en gaf hem ook opdracht iedereen de Rozenkrans te leren bidden en de toewijding eraan te verspreiden in de wereld. Daarom bidden katholieken over de hele wereld de Rozenkrans begeleid van de meditatie van 15 Geheimen over het leven van onze Heer Jezus en de Heilige Maria.
In 2002 introduceerde paus Johannes Paulus II 5 extra Geheimen: de Geheimen van Licht. Vandaag de dag zijn er dus 20 Geheimen bij de Rozenkrans.

In onze St. Jozef parochie bidden we van maandag tot/met vrijdag het rozenhoedje. Wil je graag samen met anderen het rozenhoedje bidden, kijk dan hier wanneer en in welke kerk het rozenhoedje wordt gebeden.

Wil je het rozenhoedje thuis bidden samen met je kinderen, kijk dan eens op deze site  speciaal voor bidden met kinderen.

Een rozenkrans is een gebedssnoer met 60 kralen. Deze kralen zitten op het snoer in groepjes van 10 kralen (‘tientjes’) afgewisseld door steeds één losse kraal. Aan het begin van de rozenkrans vind je een kruisje gevolgd door één losse, 3 kralen, en weer één losse kraal, en dan vaak gevolgd door een medaille.

Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.

De blijde geheimen (maandag en zaterdag)
1e De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2e Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 
3e Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 
4e Jezus wordt in de tempel opgedragen. 
5e Jezus wordt in de tempel teruggevonden. 

De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)
1e Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. 
2e Jezus wordt gegeseld. 
3e Jezus wordt met doornen gekroond. 
4e Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië. 
5e Jezus sterft aan het kruis. 

De glorievolle geheimen (woensdag en zondag)
1e Jezus verrijst uit de doden. 
2e Jezus stijgt op ten hemel. 
3e De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. 
4e Maria wordt in de hemel opgenomen. 
5e Maria wordt in de hemel gekroond. 

De lichtende geheimen (donderdag)
1e De doop van Jezus in de Jordaan. 
2e De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana. 
3e Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. 
4e De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. 
5e De instelling door Jezus van de Eucharistie.

Het bidden van een rozenhoedje

Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Geloofsbelijdenis (nr1)

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus Zijn enige Zoon onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeentschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijsenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.

Onze Vader (nr2)

Onze Vader, die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome; U wil geschiede op aarde zoals in de Hemel; Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden; zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade; Amen.

Ik groet u (nr3)

Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader
Wees gegroet Maria, vol van Genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars; Nu en in  het uur van onze dood; Amen.

Ik groet u Maria, moeder van God de Zoon
Wees gegroet..........

Ik groet u Maria, bruid van God de Heilige Geest
Wees gegroet.........

Eer aan de Vader 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; zoals het was in het begin en nu en altijd; en in de eeuwen der eeuwen, Amen.

O, mijn Jezus 

O mijn lieve Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de Hemel; vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 

Daarna bid men op elke losse kraal het Onze Vader (nr4-6 etc)
Bij elke tien kralen bid met  een weesgegroet Maria (nr5 etc)
Daarna bid men het Eer aan de Vader
daarna bid men O mijn Jezus
(we noemen dit een tientje)
Dit herhaalt men 5 keer

Bij iedere tientje overweegt men een van de geheimen.
Men kan ook tijdens het bidden een intentie overwegen, dit kan iets persoonlijks zijn, of men kan bidden voor de vrede
 

Sint Jozef Parochie