Sint Jozef Parochie

Vastenperiode

Van Vastenactie kregen we bericht dat er € 1209,- is overgemaakt voor Zimbabwe door parochianen.
Samen met €1289,15 uit de kerken is de totale opbrengst dus € 2.498,15; dat is dus bijna €2.500!

Dat zal heel goed gebruikt worden!! 
Hartelijk dank voor uw bijdrage, 


Vastenactie 2024
Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. We maken o.a. kennis met Thandekile en haar gezin en hoe zij leren om te gaan met de klimaatveranderingen.

Bedreiging van voedselzekerheid

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita en Gutu in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Gebrek aan waterpunten

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer afleggen om water te halen. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten (diefstal en roofovervallen).

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie en onze lokale partner werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. We gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water.
Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. 
Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld. 

De komende weken vertellen we u over Thandekile NCube en haar 2 kinderen. Hun inspanningen zijn het waard om door ons ondersteund te worden. We bevelen de Vastenactie-collecte dan ook van harte bij u aan. 

Achter in de kerk liggen folders en staat een collectebak om uw bijdrage in te doen. Ook kunt u geld overmaken op banknr NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie o.v.v. project Zimbabwe

Sint Jozef Parochie