Sint Jozef Parochie

Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019

De gelden van de Kerkbalans worden in de eerste plaats gebruikt voor de pastorale zorg. Samen met de parochianen uit onze geloofsgemeenschap hebben we het afgelopen jaar vele activiteiten ontplooid om onze band met Christus en zijn Kerk levend te houden. 

We doen dat door middel van eucharistievieringen, gebedsdiensten, de voorbereiding op- en het afscheid van een dierbare, de kinder-, tiener- en schoolcatechese, themabijeenkomsten, de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel,  bijbelcursussen, Alpha-cursus ect. We mogen ons gelukkig prijzen dat vele parochianen hieraan deelnemen en dat iedereen van onze parochieactiviteiten gebruik kan maken.

Op de tweede plaats hebben we uw bijdrage hard nodig om de mooie bijzondere kerkgebouwen in onze dorpen in stand te mogen houden. U kunt zich voorstellen dat het onderhoud van deze Rijksmonumenten elk jaar veel geld kost.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder van u te danken voor uw steun, inzet en betrokkenheid. Zonder u kunnen we ons christen-zijn in deze maatschappij niet zichtbaar maken en laten groeien.

Pastoor Francis De Meyer


Lees hier meer over actie Kerkbalans

Een steentje bijdragen kan op rekeningnummer:
NL 56 RABO 0118 120 700 ten name van Sint Jozefparochie o.v.v. actie Kerkbalans.

 

Sint Jozef Parochie